Velký Trek v jižní Africe (1837)

Prohlášení Pietera Retiefa, Grahamastown, 22. 1. 1837:

Opouštíme kolonii s pevným vědomím, že anglická vláda po nás už více nežádá, že nám dovolí, abychom si vládli sami, a že nebude dále zasahovat do našich věcí. Předsevzali jsme si, že po celou dobu naší cesty a po našem příchodu do oblasti, kde se usadíme, budeme seznamovat domorodé kmeny s našimi úmysly a naším přáním žít s nimi v míru a v přátelství. Jsme odhodláni dodržovat základní principy svobody všude, kam se dostaneme; budeme se snažit, aby nikdo nebyl držen v otroctví; ale vynasnažíme se zachovat opatření, která potírají zločinnost a vedou k udržení odpovídajících vztahů mezi pánem a služebníkem. [...]

Nikomu neublížíme a nikoho nezbavíme té nejmenší části jeho pozemku; ale jestliže na nás někdo zaútočí, považujeme za oprávněné hájit naše životy a náš majetek všemi svými silami proti jakémukoliv nepříteli. [...]

Ztratili jsme naději, že tato kolonie bude zbavena nepravostí, které ji ohrožují a které jsou následkem nečestného a nezkrotného chování vagabundů - těm je umožněno zamořit všechny oblasti země. [...] Stěžujeme si na těžké ztráty, které jsme utrpěli v důsledku emancipace našich otroků a na utlačovatelské zákony, které byly v jejich věci ustanoveny. Stěžujeme si na systematické a nepřetržité nájezdy Kafrů a jiných skupin barevných lidí, jež jsme překonávali léta. [...] Stěžujeme si na neomluvitelnou nenávist, jejíž obětí jsme se pod pláštíkem víry stali ze strany jistých nečestných osob. Nejhorší je, že v Anglii se věří jejich svědectví a nikdy našim, ať přinášíme jakékoliv důkazy v náš prospěch. [...]

Nyní tedy opouštíme úrodnou zemi, kde jsme se narodili, kde jsme trpěli neustálé ztráty a urážky, a vydáme se na území cizí a nebezpečné. Půjdeme s vědomím pevné víry ve vševědoucího, spravedlivého a milosrdného Boha, kterého se nepřestaneme nikdy bát a jehož pokorně posloucháme. Ve jménu všech, kteří opouštějí tuto kolonii se mnou.

  • Kafrové - potomci arabských osadníků

McCALL THEAL, George: History of South Africa. Vol. VI. Capetown 1964. In: ROBERT, Jean-Louis (ed.): Histoire contemporaine - Le XIXe siècle. Bréal 1995, s. 75.