Protokoly ze shromáždění sionských mudrců

Předmluva

Protokoly ze shromáždění sionských mudrců byly získány z tajných úkrytů Sionské hlavní kanceláře nacházející se tehdy na francouzském území.

Byly opsány z celé knihy protokolů prvního Sionského kongresu, jenž se konal v srpnu 1897 v Basileji.

Podepsány byly sionskými zástupci 33. stupně zasvěcení. Opis francouzského překladu se dostal již roku 1897 prostřednictvím šéfa ruské zahraniční policie Raškovského do rukou ruského ministerstva vnitra. Profesor Nilus pořídil ruský překlad. […]

Tímto spisem jest podán naší československé veřejnosti úplný překlad „Protokolů ze shromáždění sionských mudrců“, o nichž Henry Ford ve své knize „Mezinárodní Žid“ napsal: „Tento spis je příliš strašnou skutečností, aby byl výmyslem, příliš pevně založen, aby byl pouhým dílem myšlenek, příliš hlubokým ve své znalosti tajných pramenů života, aby mohl spočívati na podvodu.“

Protokol č. 1

[…]

Naše právo v síle. Slovo právo je abstraktní a ničím nedokázanou myšlenkou. Ono označuje - dejte mi to, co já chci, abych tím dostal důkaz, že jsem silnější vás. Kde začíná právo? Kde končí? Ve státě, kde je špatná organisace sociální moci, v němž zákon a vládce je bezmocným, zbaven svobody liberalismem a jeho domnělých práv, vidím, že můžeme právem silnějšího vrhnouti se na existující pořádek i ustanovení a položit svoje ruce na zákony, přetvořit veškerou státní organisaci, státi se vládce těch, kdož ponechali nám dobrovolně svou moc, odřeknuvše se jí liberálně.

[…]

Chceme-li vypracovat účelný akční plán, musíme vzíti zřetel k sprostotě, váhavosti a nestálosti mas, jejich nezpůsobilosti rozumět a cenit podmínky vlastního života i blahobytu. Nutno chápat, že síla davu je slepá, nerozumná, naslouchající vpravo i vlevo. Slepý nemůže vésti slepé, aby je nepřivedl do propasti. Proto samozvanci vyšlí z lidu, třeba geniálně rozumí, avšak politice nerozumějící, nemohou vystoupiti v úloze vůdců davu, aniž by tím nezahubili celý národ.

[…]

Pouze u samovládce plány mohou být vypracovány úplně jasně, v pořádku rozdělujíce všechno v mechanismu hospodářského stroje (správy). Z toho možno vyvodit, že vláda odpovídající pro blahobyt státu, má býti soustředěna v rukách jedné zodpovědné osoby. Bez absolutního despotismu nemůže existovat civilisace.

[…]

Pohleďte na lihovinou omámené, dobytku podobné góje, získavší spolu se svobodou právo na bezměrné používání lihovin! Nemůžeme dovoliti svému lidu, aby k tomu dospěl. Národové gójů jsou omámeny lihovými nápoji a jejich mládež zhloupla klasismem a častou znemravnělostí, ku které ji vedou naši agenti - hlavně v zábavních podnicích. K těmto posledním přičítám tak zvané dámy polosvěta, jakožto dobrovolné nohsledy rozvratu a rozkoše. Naše heslo je síla a licoměrnost.

[…]

Naše vítězství se nám usnadnilo tím, že při svém spojení s nezbytnou nám masou, hráli jsme na nejcitlivější struny lidského ducha, na bažení po výhodách, chtivosti a nenasytných materielních žádostech lidských. Každá z těchto lidských slabostí postačí již sama o sobě, aby ochromila jakékoliv šlechetnější hnutí a dala k disposici vůli lidu těm, kdož si dovedou koupiti jeho sílu.

[…]

Protokol č. 3

[…]

Výše zmíněné nepřátelství se ještě přiostří hospodářskou krisí, která zastaví bursovní obchody a práci v průmyslu. Vytvořivše všemi dostupnými nám prostředky - pomocí zlata, které je všechno v našich rukou, podzemními chody - všeobecnou hospodářskou krisi, vrhneme tak na ulice celé davy dělnictva ve všech státech Evropy. Tyto davy s radostí vrhnou se prolévat krev těch, komu ony od dětství ve své nevzdělanosti a prostotě závidí a jejichž majetek pak bude možno loupiti.

[…]

Protokol č. 6

Brzy počneme zřizovati obrovské monopoly. Obrovské nádržky jmění, na nichž budou závislými i velké majetky gójů, takže shroutí se v den, který bude následovat po politické katastrofě, právě tak jako státní úvěr.

[…]

K zbankrotování gójského průmyslu pustíme na pomoc spekulaci námi mezi góji rozšířenou - potřebu v přepychu, všehltajícím přepychu.

Vynutíme stoupnutí mezd. Tyto budou však pro dělníky bez užitku, protože způsobíme současně stoupnutí cen všech nutných životních potřeb pod záminkou, že jest to následek poklesu zemědělství a chovu dobytka.

Dále podkopáme hluboko a uměle pramen tvořivé práce tím, že naočkujeme dělníkům anarchistické idee a povzbudíme je k požívání alkoholu. Současně postaráme se, aby všechny duchovní síly gójů byly ze země vypuzeny.

[…]

Protokol č. 7

Usilovné zbrojení, rozmnožení policejních orgánů jsou důkazy provádění výše ukázaných plánů. Je třeba docíliti takového stavu, by ve všech státech, vyjímaje nás, byly pouze masy proletářů, několik oddaných nám milionářů, policie a vojsko.

[…]

Na každý odpor musíme být sto odpovědět válkou se sousedy tomu státu, který se nám osmělí odporovat. V případě, že by i sousedé se rozhodli kolektivně vystoupit proti nám, musíme vynutit odpor - světovou válku.

[…]

Protokol č. 9

[…]

Abychom předčasně nezničili zařízení gójů, položili jsme na ně svoji rozhodující ruku a zničili jsme péra jejich mechanismu. Dříve byla v přesném a správném pořádku, ale my jsme je nahradili liberální, desorganickou a stranickou zlovůlí. Dotknuli jsme se pravomoci volebního řádu, tisku, osobní svobody, a hlavně výchovy i vzdělání jako mezního kamene svobodné existence.

Mládež gójů jsme ohloupili, omezili a znemravnili vštípením teorií a principů, jež pro sebe považujeme zřejmě za falešné.

[…]

Existující zákony, neměníce jejich podstatu, zviklali jsme protichůdnými výklady do té míry, že dosáhli jsme ohromných výsledků. Výsledky dostavily se zprvu tím, že výklad zamaskoval samotný zákon a posléze úplně zakryl tento zrakům vlád, pro nemožnost orientace v zapletených právních řádech. Zde začíná teorie svědomí soudu. Vy říkáte, že nastane ozbrojené povstání proti nám, jestliže předčasně prohlédnou podvod? Pro tento případ u nás bude na západě takový teroristický manévr, že nejchrabřejší duše se zachvějí.

Metropolitní podzemní dráhy budou k té době provedeny ve všech hlavnějších městech a mohou být vyhozeny do vzduchu s celou organisací a všemi dokumenty států.

Protokol č. 10

[…]

Přiznání našeho samovládce se může uskutečnit i dříve zničením konstituce. Okamžik tento přijde, až národy budou zmučeny nepořádky a nemohoucností svých vlád a námi přichystané pak zvolají: „Ukliďte je a dejte nám jednoho všesvětového krále, který by nás sjednotil a zničil příčiny rozbrojů, národnostní hranice, náboženství i státní rozpočty, který by nám dal pokoj a mír, jehož sami nemůžeme nalézti ani s našimi vládci a zástupci."

Je vám velice dobře známo, že pro možnost podobného všenárodního vyjádření těchto přání, je nutno nepřetržitě ve všech zemích kaliti poměr mezi lidem a vládou, abychom unavili všechny zklamáním, nepřátelstvím, nenávistí, zápasy, ba i mučednictvím, hladem, bídou a naočkováním nemocí, by gójové neviděli druhého východiska, nežli obrátiti se k naší peněžní a politické moci.

[…]

Dáme-li však národům krátký oddech, označený okamžik by mohl sotva se pak dostaviti.

Protokol č. 14

[…]

V zemích, které se nazývají kulturními, zřídili jsme šílenou, špinavou a odpornou literaturu. Ještě nějaký čas po vstoupení našem k vládě budeme povzbuzovati k její existenci, by ještě více vyrýsoval se rozdíl řečí a programu, které rozlehnou se z výšin našich.

[…]

Naši moudří lidé, vychovaní pro správu gójů, budou sestavovat řeči, projekty, zápisy a články, kterými budeme ovlivňovat hlavy a usměrňovat tyto k naznačeným námi pojmům a věděním.

Protokol č. 15

V době, kdy konečně vstoupíme na trůn pomocí státních převratů připravených k jednomu dni, po konečném přiznání nezpůsobilosti všech existujících vlád, postaráme se, aby spiknutí proti nám více nebylo. Proto nemilosrdně popravíme všechny, kdož uvítají naše vstoupení na trůn se zbraní v ruce.

[…]

Až přijde doba naší zjevné vlády, projevení jejího dobrodiní, předěláme všechny zákoníky. Naše zákony budou krátké, jasné a nezvratné, bez jakýchkoliv výkladů, takže tyto bude každý s to znáti.

Hlavní črta, která bude v nich provedena, bude poslušnost k představeným a bude přivedena na nejvyšší stupeň. Pak zmizí všechna zneužití následkem zodpovědnosti všech - do posledního člověka - před nejvyšší vládní mocí.

[…]

Protokol č. 16

[…]

Klasiku, jakož i každé vyučování starých dějin, ve kterých je více špatných než dobrých příkladů, zaměníme vyučováním programu budoucnosti. Vyškrtneme z paměti lidu všechna fakta minulých věků, kterých si nepřejem, ponecháme z nich pouze ta, která vyrýsují všechny chyby gójských společenských řádů.

[…]

Znajíce ze zkušenosti mnoha věků, že lidé žijí a řídí se ideami a tyto idee pohlcují se lidmi pouze pomocí výchovy udělované se stejným výsledkem všem věkům, rozdílnými ovšem způsoby, my pohltíme a konfiskujeme ve svůj prospěch poslední paprsky nezávislosti mysli, kterou již dávno řídíme, k potřebným nám předmětům a idejím.

Protokol č. 17

[…]

Ku pomoci našemu programu třetina našeho lidu bude pozorovati ostatní z povinnosti, nebo-li z principu dobrovolné státní služby. Pak nebude hanbou býti vyzvědačem nebo zpravodajem, nýbrž chvalitebností, ač bezdůvodné zprávy budou se krutě trestati, by nerozmnožilo se zneužití tímto právem. Naši agenti budou jak z nižší, tak z vyšší společnosti, z prostředí veselící se administrativní třídy, budou to nakladatelé, typografové, knihkupci, obchodní příručí, dělníci, kočové, sluhové apod.

[…]

Protokol č. 20

Dnes dotkneme se finančního programu, který jsem odložil na konec své zprávy jakožto nejtěžší, konečný a rozhodný bod našich plánů. Přistupuje k němu, připomínám, co pravil jsem dříve pouhou zmínkou, že výsledek našich činů je rozhodnut otázkou číslic. V době našeho ovládnutí, samovláda naše bude se vyhýbati (z principu sebeochrany) citelně zatěžovati lidové masy daněmi, nezapomínaje své úlohy otce a ochránce. Poněvadž však organisace státní je drahá, je přece nutno dostávati potřebné finanční prostředky. Proto je potřebí vypracovati zvláště pečlivě otázku rovnováhy v této záležitosti.

[…]

Vládci gójů, které jsme odporučili kdysi odklonit od státních záležitostí a representací návštěvami, etiketou a zábavami, byli jen španělskou stěnou naší vlády. Účty dočasníků, nahražujících je v úředních záležitostech, sestavovaly se pro ně našimi agenty a pokaždé se tyto nedálnovidné hlavy uspokojovaly sliby, že v budoucnu předvídají se úspory, zlepšení.

[…]

Z čeho úspory? Z nových daní? Mohli se zeptat a nezeptali čítajíce naše účty a projekty. […]

Vy již víte, kam přivedla je jejich bezstarostnost, do jakého finančního nepořádku oni došli, nehledě na podivuhodnou pracovitost jejich národů.

Protokol č. 22

[…]

Vláda naše bude slavnou, protože bude mohutná, bude skutečně vládnouti a nebude se plaziti za vůdci a řečníky vykřikujícími šílená slova, ty pak nazývat velkými principy, které nejsou nic jiného než svědomitě řečeno utopie.

[…]

Naše vláda bude plnitelem pořádku, ve kterém spočívá skutečné štěstí lidstva. Aureola této vlády vnutí mystickou úctu k ní, pročež bude národy zbožňována. […]

Protokoly ze shromáždění sionských mudrců. O tom, čemu nechtějí věřit, a co je tak blízko. Praha 1926, passim.