Smlouva o Trojspolku (20. 5. 1882)

Čl. 1. Vysoké smluvní strany si vzájemně zaručují mír a přátelství a nevstoupí do žádné aliance nebo závazků, které by byly namířeny proti některému ze smluvních států. Zavazují se, že si budou vyměňovat stanoviska k politickým a hospodářským problémům všeobecné povahy, které mohou nastat, a mimo to si v mezích svých vlastních zájmů slibují vzájemnou podporu.

Čl. 2. V případě, že by Itálie bez přímé provokace ze své strany byla bez jakéhokoliv důvodu napadena Francií, obě druhé smluvní strany se zavazují přijít na pomoc napadené straně se všemi svými ozbrojenými silami. Tentýž závazek má Itálie v případě bezprostředně nevyprovokované agrese Francie proti Německu.

Čl. 3. Kdyby jedna nebo dvě z vysokých smluvních stran bez přímé provokace ze své strany byla napadena a zavlečena do války se dvěma nebo více velkými mocnostmi, které nejsou signatáři této smlouvy, ihned bez odkladu bude zavazovat casus foederis všechny vysoké smluvní strany.

Čl. 4. V případě, že by některá velmoc, nezúčastněná v této dohodě, ohrožovala bezpečnost jedné z vysokých smluvních stran a ohrožená strana by musela proti ní vést válku, tehdy zbývající smluvní strany se zavazují zachovávat příznivou neutralitu vůči svému spojenci. Každá strana si vyhrazuje v tom případě právo zúčastnit se války, uzná-li ji za oprávněnou, s cílem podpory společného zájmu se svým spojencem.

Čl. 5. Jestliže mír jedné z vysokých smluvních stran bude ohrožen některou z okolností uvedených v předešlých článcích smlouvy, vysoké smluvní strany se v nejkratším čase vyrozumí o vojenských opatřeních, která budou provedena v zájmu eventuálního společného postupu. V té souvislosti se ony zavazují, pro případ společné účasti ve válce, neuzavírat ani klid zbraní, ani mír, ani podepsat dohodu, než pouze na základě společného dorozumění.

Čl. 6. Vysoké smluvní strany si navzájem slibují, že zachovají v tajnosti jak obsah, tak samotnou existenci této smlouvy. […]

GUGGENBÜHL, Gottfried: Quellen zur Allgemeinen Geschichte der Neusten Zeit. Zürich, 1939, s. 67; Die Groβe Politik der europäischen Kabinette 1871-1914. Bd. III. Berlin 1922, s. 245. In: SKOUPÝ, Arnošt: Texty k obecným dějinám novověku II (1871-1918). Olomouc 1992, s. 102-103.