Provolání generála Kitchenera o sankcích proti bojujícím Búrům (7. 8. 1901)

[…] Vzal jsem v úvahu, že bývalá republika Svobodného oranžského státu a Jihoafrická republika byly začleněny do vlastnictví Jeho královské Milosti; vzal jsem v úvahu, že vojska Jeho královské Milosti už dříve obsadila hlavní města obou zemí a mají ve svých rukou administrativní úřady a všechny veřejné úřady jak v hlavních centrech, tak ve významnějších městech, jakož i všechny železnice; vzal jsem v úvahu, že větší část občanů obou bývalých republik v počtu 35 000 - nepočítaje padlé v průběhu války - se ocitla v zajetí nebo složila zbraň vládě Jeho královské Milosti; vzal jsem v úvahu, že Búrové, státní příslušníci bývalých republik, kteří jsou ještě ve zbrani a bojují proti vojskům Jeho královské Milosti, nejenže jsou v menšině, ale jsou téměř úplně zbaveni munice a děl; že kromě toho nemají žádnou vojenskou organizaci a následkem toho nejsou schopni vést regulérní válku ani klást odpor armádě Jeho královské Milosti na celém území.

Vzal jsem v úvahu, že ozbrojení Búrové, jakkoliv nejsou s to vytvořit regulérní armádu, ustavičně napadají stráže a izolované oddíly vojsk Jeho královské Milosti, rabují a ničí soukromé majetky, bourají železnice a telegrafní spoje na africkém majetku Jeho královské Milosti. Vzal jsem v úvahu, že jejich činnost je překážkou pokoje v celé zemi, překážkou povznesení zemědělství a obchodu. […]

Já, Horatio Herbert baron Kitchener z Chartúmu, vrchní velitel vojsk Jeho královské Milosti v jižní Africe a královský komisař, rozhoduji a rozkazuji následovně: Všichni velitelé, poddůstojníci a vůdci ozbrojených band, obyvatelé bývalých republik vystupující se zbraní v ruce proti vojskům Jeho královské Milosti v koloniích řeky Oranje a Transwaalu nebo v kterémkoliv jiném jihoafrickém území náležejícímu Jeho královské Milosti a rovněž členové vlád obou bývalých republik budou provždy vyhnáni z jižní Afriky, nesloží-li zbraně do 15. září tohoto roku. Náklady na vydržování jejich rodin budou kryty z prodeje jejich movitého a nemovitého majetku. […]

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Warszawa 1960, č. 40, s. 31-32. In: SKOUPÝ, Arnošt: Texty k obecným dějinám novověku II (1871-1918). Olomouc 1992, s. 74-75.