Z rakousko-uherského ultimáta Srbsku (23. 7. 1914)

Královská srbská vláda se zavazuje:

1. Zakázat všechny publikace, které podněcují nenávist a opovržení k monarchii a jejichž tendence celkově směřují proti její teritoriální integritě.

2. Okamžitě rozpustit spolek Narodna Obrana, konfiskovat jeho prostředky propagandy a stejným způsobem postupovat i proti ostatním spolkům a sdružením v Srbsku, které se zabývají propagandou proti Rakousku-Uhersku. Královská vláda přijme nezbytná opatření, aby rozpuštěné spolky nemohly pokračovat ve své činnosti pod jiným názvem a jiným způsobem.

3. Ve školních zařízeních Srbska, jak ve vztahu k učitelskému personálu, tak ve vztahu k vyučovacím prostředkům, bezprostředně odstranit vše, co slouží nebo by mohlo sloužit k podporování propagandy proti Rakousko-Uhersku.

4. Odstranit z vojenské služby a vůbec z administrativy všechny důstojníky a úředníky, kteří se provinili propagandou proti Rakousko-Uhersku, přičemž si císařská a královská vláda vyhrazuje práva sdělit jména a fakta královské (srbské) vládě.

5. Souhlasit, že na potlačování podvratných hnutí, namířených proti teritoriální integritě monarchie, budou v Srbsku spolupracovat orgány císařské a královské vlády.

6. Zahájit soudní řízení proti účastníkům spiknutí 28. června, kteří se nacházejí na srbském území. Orgány delegované k tomu císařskou a královskou vládou se budou podílet na vyšetřováních s tím souvisejících.

7. Urychleně zadržet majora Voja Tankosice a Milana Ciganovice, srbského státního úředníka, kteří jsou kompromitování výsledky vyšetřování.

8. Účinnými prostředky zabránit srbským příslušníkům v pašování zbraní a výbušnin přes hranice. Propustit a přísně potrestat úředníky pohraniční služby v Šabaci a Ložnici, kteří se provinili tím, že usnadnili přechod přes hranici těm, kteří provedli sarajevský zločin.

9. Dát císařské a královské vládě vysvětlení o neospravedlnitelných výrocích vysokých srbských hodnostářů v Srbsku i v zahraničí, kteří - nehledíce na svá oficiální postavení - neváhali po atentátu 28. června vyjádřit se v interview nepřátelským způsobem proti Rakousku-Uhersku.

10. Neprodleně uvědomit císařskou a královskou vládu o realizaci opatření uvedených v předešlých bodech.

Císařská a královská vláda očekává odpověď královské vlády nejpozději v sobotu, 25. tohoto měsíce, do 6 hodin odpoledne. […]

GUGGENBÜHL, Gottfried: Quellen zur Allgemeinen Geschichte der Neuesten Zeit. Zürich, 1939, s. 336-337. In: SKOUPÝ, Arnošt: Texty k obecným dějinám novověku II (1871-1918). Olomouc 1992, s. 127-129.