E. K. Bramsted - K. J. Melhuish: Západní liberalismus (1978)

Navzdory odchylkám ve třech hlavních směrech liberalismu existují znaky, které mají klasičtí liberálové společné a které by neměly být přehlíženy. Existoval nezvratný důraz - zakořeněný převážně v osvícenství - základní lidské racionality a rozumovosti. Privilegia vládnoucí vrstvy, založená na pouhých tradicích a zvycích, byla sporná a často odmítaná. Všude jsme se setkávali s naléhavou potřebou rozšířit práva jedince a zredukovat pravomoci státu a vlády. Jakkoliv byly mnohé argumenty rozdílné, liberální myslitelé doby […] argumentovali hlavně ve prospěch práv a sociálních jistot jednotlivých občanů a zdůrazňovali potřebu parlamentní kontroly pravomocí vlády a zodpovědnosti jejich civilních úředníků. Po celou dobu bral liberalismus za své pluralismus existujících politických a náboženských názorů; všude směřoval k požadování práv pro menšiny, práv, která měla být ochraňována. Občanská nezpůsobilost měla být kvůli politickým a náboženských neshodám odstraněna tím, že se aktivity nesouhlasících osob měly udržet uvnitř mantinelů daných zákonem. Právo vlastnit majetek a povinnost vlády chránit bylo základními znaky liberální ideologie. Nebylo náhodné, že většina liberálů trvala na volebním právu pro majetné vrstvy.

I když nebyl v žádném případě všemi liberály sdílen Guizotův slavný slogan „Enrichissez-vous“, tak lidé bez majetku nebyli většinou z nich respektováni a byli považováni za cíl charity, jestliže ne přímo za socialisty a anarchisty. Na místo toho se liberálové věnovali myšlence na racionální politický řád, založený na ústavě, kde by vláda měla limitovanou moc a ministři by byli odpovědni parlamentu.

Víra v pokrok a postup civilizace patří mezi další charakteristické znaky liberálního myšlení. […] Pokračující pokrok lidstva, podporovaný rozvojem vědy a nové sebedůvěry přičinlivé střední třídy, nebyl nikdy zpochybněn.

BRAMSTED, Ernest Kohn - MELHUISH, K. J.: Western liberalism: A History in Documents from Locke to Croce. London 1978, s. 35-36. In: SHERMAN, Dennis a kol.: Western Civilization. Sources, Images and Interpretations. Vol. II (since 1660). New York 1983, s. 155-156.